Spoštovani učenke in učenci, spoštovani učiteljice in učitelji!

Pred vami je učno gradivo za deveti razred, ki omogoča samostojno učenje zgodovine na daljavo. Učno gradivo je pripravljeno za vse učne sklope obveznih tem devetega razreda, in sicer za teme Politične značilnosti 20. stoletja, Gospodarske spremembe v 20. in 21. stoletju ter Slovenci v 20. in 21. stoletju. Med izbirnimi temami pa smo izbrali temo Vojne v 20. in 21. stoletju. Učno gradivo obsega opis teme, opis učnega sklopa, namene učenja, ki izhajajo iz učnih ciljev učnega načrta za zgodovino, standarde znanja za deklarativno znanje (vsebine), procesno znanje (veščine) in odnosno znanje (vrednote). Standardi za minimalno raven znanja so zapisani z odebeljenim tiskom. Znanje, opredeljeno z minimalnimi standardi, prinese oceno zadostno, obvladovanje ostalih standardov pa višje ocene. Kakovost svojega znanja ovrednotiš s semaforjem, v katerem so zapisani kriteriji uspešnosti, ki izhajajo iz namenov učenja ter standardov znanja. Sledi predvideni čas učenja ter opis učne poti z gradivi za učenje. Učna gradiva obsegajo posnetke video razlag, krajše filmske posnetke, interaktivne delovne liste, spletne kvize za utrjevanje in preverjanje znanja ter kriterije uspešnosti za (samo)vrednotenje znanja, ki so zapisani v obliki semaforja. Zelena barva v semaforju pomeni, da učno snov, zapisano v posameznem kriteriju uspešnosti, povsem obvladaš, oranžna barva, da jo deloma obvladaš in da jo boš moral še ponoviti in poglobiti, rdeča barva, pa da učne snovi še ne znaš in da boš moral vložiti v učenje več napora, da boš učno snov obvladal in razumel.

Kljub učenju na daljavo, pa ti pomoč in podporo ves čas nudi učitelj zgodovine, ki ti pomaga načrtovati učenje, pojasnjevati možne nejasnosti v zvezi z učno potjo in učno snovjo, ter ti podaja povratne informacije o kakovosti znanja in učenja z napotki za nadaljnje delo.

Želimo, da bi vam učno gradivo omogočilo kakovostno učenje zgodovine na daljavo ter da obsega zanimive, atraktivne in poučne naloge za lažje učenje zgodovine, a tudi dovolj spodbude za vedoželjne učence, ki jih zgodovina še posebej zanima.

Srečno!

POLITIČNE ZNAČILNOSTI 20. STOLETJAGOSPODARSKE SPREMEMBE V 20. IN 21. STOLETJUSLOVENCI V 20. IN 21. STOLETJUVOJNE V 20. IN 21. STOLETJU
UČNA POTUČNA POTUČNA POTUČNA POT
1. UČNI SKLOP1. UČNI SKLOP1. UČNI SKLOP1. UČNI SKLOP
V kakšen svet so ljudje vstopali na pragu 20. stoletja?O tem, kako je v 20. stoletju raslo svetovno gospodarstvoSlovenci kot eden izmed enakopravnih narodov v A-O?O tem, da si takšne vojne niso predstavljali
2. UČNI SKLOP2. UČNI SKLOP2. UČNI SKLOP
Zakaj se je svet zapletel v največjo morijo tistega časa?Kako so potekali boji za slovenske meje in kakšen je bil položaj Slovencev v Kraljevini SHS/Jugoslaviji?O tem, kakšne so bile največje bitke druge svetovne vojne
3. UČNI SKLOP3. UČNI SKLOP3. UČNI SKLOP
Zakaj ljudje niso več zaupali sebi, ampak predvsem močnim voditeljem?Kako je potekal razvoj slovenske kulture in gospodarstva med obema vojnama?O tem, kako so se narodi po vojni osamosvajali
4. UČNI SKLOP4. UČNI SKLOP4. UČNI SKLOP
O tem, zakaj se je začela druga svetovna vojna, kako je potekala in kakšne so bile njene poslediceKakšen je bil položaj Slovencev med drugo svetovno vojno?O tem, zakaj je postal Bližnji vzhod krizno žarišče v času hladne vojne
5. UČNI SKLOP5. UČNI SKLOP5. UČNI SKLOP
O tem, kako se je svet razdelil na dva dela in kako se je spet povezalKako so živeli Slovenci v drugi Jugoslaviji?O tem, zakaj se dogajajo teroristični napadi
6. UČNI SKLOP6. UČNI SKLOP
Kako so stare kolonialne sile po drugi svetovni vojni izgubile vpliv in svet se začne povezovati?Zakaj je izbruhnila kriza v 80. letih 20. stoletja?
7. UČNI SKLOP
Kako so se Slovenci osamosvojili in vključili v mednarodne integracije?